Exhibition artworks, the DEAF publication, and other projects that are part of, or shown at, DEAF activities.
publicatie_omslag.gif Publication: Feelings are Always Local
V2_, in cooperation with NAi Publishers, will release a publication Feelings Are Always Local, accompanying DEAF04 - Affective Turbulence. Other than festival catalogues, Feelings Are Always Local features essays exclusively written for this book by the symposium speakers and other writers, as well as essays on the exhibition's installations. Price: € 22,50 - ISBN 90-5662-423-7
Samen met NAi Uitgevers geeft V2_ tijdens DEAF04 - Affective Turbulence de publicatie Feelings Are Always Local uit. Anders dan een festivalcatalogus bevat Feelings Are Always Local speciaal voor dit boek geschreven essays van de sprekers op het symposium en andere schrijvers, alsmede essays over de kunstwerken op de tentoonstelling. Prijs € 22,50 - ISBN 90-5662-423-7
allisfulloflove.jpg All is Full of Love
The music video of All is Full of Love by Björk was directed by Chris Cunningham. In it, two robots sing a duet as they court each other while being assembled. When the robots finally meet in a blissful embrace they are still under construction.
De videoclip All is Full of Love van Björk werd geregisseerd door Chris Cunningham. In de clip zingen twee robots elkaar toe, terwijl ze elkaar minnekozen en worden gemonteerd. Als de robots elkaar uiteindelijk gelukzalig in de armen vallen, zijn ze nog steeds onder constructie.
events:
participants:
Chris Cunningham (UK), Paul Catling (UK)
bitmirror.jpg Bitmirror
Bitmirror shows the observer in a digitized form, in abstract particles projected on a screen and combined with acoustic fragments. The system shows the contrast between a real, analogue image of a human and the sterile, abstract digital form of the computer. This contrast is played upon and brought to an extreme.
Bitmirror toont de bezoeker zichzelf in gedigitaliseerde vorm, als abstracte deeltjes op een scherm, in combinatie met geluidsfragmenten. Het systeem laat het contrast zien tussen het echte, analoge beeld van een mens en de steriele, abstract digitale computerweergave. Dit contrast wordt op speelse wijze tot het uiterste gevoerd.
devmap_04.jpg DEVMAP
DEVMAP is the virtual meetingpoint of DEAF04. There are three terminals that offer festival visitors access to a immersive 3-D environment composed of web cam images, videos and live-streams, texts and animations of the festival. These media will be reshaped, altered, and remapped to create a virtual version of DEAF04, constantly shifting. DEVMAP questions the relationship between experience and information, memory and interpretation.
DEVMAP is de interactieve virtuele ontmoetingsplek van DEAF04. Drie terminals bieden festivalbezoekers toegang tot een immersieve 3D omgeving, opgebouwd uit webcam beelden, video's en live-streams, teksten en animaties van het festival. Deze media worden vervormd, veranderd en opnieuw in kaart gebracht tot een virtuele variant van DEAF04 in constante ontwikkeling. DEVMAP onderzoekt de relatie tussen ervaring en informatie, herinnering en interpretatie.
gravicells.jpg 'Gravicells' - Gravity and Resistance Project
"gravicells" puts the senses on edge. This installation produces a visualization and sonification of the force of gravity acting upon the visitor. Interconnected sensors continuously measure the visitor's weight, movements and speed. The resulting data are converted into physical audio-visual experience by various media systems.
"gravicells" zet je zintuigen op scherp. De installatie visualiseert en sonificeert de zwaartekracht die op de bezoeker inwerkt. Aan elkaar gekoppelde sensoren meten voortdurend het gewicht, bewegingen en snelheid van bezoekers. De metingen worden via verschilllende media-systemen omgezet in een lichamelijke, audio-visuele belevenis.
* iCinema films
iCinema films are films produced especially for projection on the inside of a sphere and are screened in a ten meter high Dome. Simply put on one of the headsets and let your eyes scan the film that covers all of the Dome's surface but is visible only where your gaze is directed. The following iCinema films will be shown: Perm (Ulf Langheinrich) and Si Poteris Narrare, Licet (Jean Michel Bruyere).
iCinemafilms zijn films speciaal gemaakt voor een bolprojectie en worden vertoond in een tien meter hoge Dome. Zet bij binnenkomst de apparatuur op en tast met je blik de film af die de hele bol beslaat, maar alleen daar zichtbaar is waar je kijkt. De iCinema films die te zien zullen zijn: Perm (Ulf Langheinrich) en Si Poteris Narrare, Licet (Jean Michel Bruyere).
dome_perm27.jpg [iCinema] Perm
One of the i-Cinema movies
Een van de i-Cinema films
dome_sipoteris03.jpg [iCinema] Si Poteris narrare, Licet
The first i-Cinema Movie
De eerste i-Cinema film
events:
participants:
Jean Michel Bruyere (FR/SN)
membrane.jpg Membrane
Suspended in mid-space are ‘Membranes', large, translucent projection screens woven out of thin metal threads. On both sides of the screens images of the visitors walking around them are projected. Their behaviour is converted into image and sound effects on the other side of the screen.
Midden in de ruimte hangen 'membranes', grote lichtdoorlatende projectieschermen, gemaakt van aan elkaar gebreide fijne metaaldraden. Hierop worden aan beide kanten videobeelden geprojecteerd van het publiek dat zich rond de schermen ophoudt. Het gedrag van het publiek wordt vertaald in beeld en geluidseffecten aan de andere kant van het scherm.
MC3.jpg Cartographic Command Centre (CCC)
Traditionally, the mapping of territory has been a form of visual knowledge generated by the military. Nowadays, digital wireless web-cartography opens this closed practice to any individual intent on creating their own spatial network. The Mobile Cartographic Command Centre (MC3) is a forward command post, synthesing a wide spectrum of artistic locative media projects, including FRIDA V. (Luka Frelih) and Bio Mapping (Christian Nold) which through the Urban Map Hack workshop create participatory electronic maps of the city of Rotterdam.
Het in kaart brengen van een gebied was vroeger voornamelijk een vorm van militaire visuele kennisproductie. Tegenwoordig maakt digitale draadloze web-cartografie dit toegankelijk voor iedereen die z'n eigen ruimtelijke netwerk wil bouwen. Het Mobile Cartographic Command Centre (MC3) is een vooruitgeschoven commandopost die een breed scala van artistieke, locatieve mediaprojecten bijeenbrengt, waaronder FRIDA V. (Luka Frelih) en Bio Mapping (Christian Nold) die via de workshop Urban Map Hack in groepsverband elektronische kaarten van Rotterdam maken.
mobilefeelings.jpg Mobile Feelings
Through conversations conducted by mobile phone in trains or on the streets, we are often unwillingly confronted with intimate details of other people's private lives. Mobile Feelings creates the physical intimacy with the person on the other end of the line. Through organically formed mobile phones, visitors ‘receive' bodily sensations of the other person such as their heartbeat, breathing and even body odour.
Door gesprekken via mobiele telefoons in de trein of op straat worden we vaak ongewild geconfronteerd met intieme details over iemands privéleven. Mobile Feelings creëert een fysieke intimiteit van iemand aan de andere kant van de lijn. Via organisch gevormde mobiele telefoons 'ontvang' je lichaamssensaties van die persoon, zoals hartslag, een ademtocht en zelfs lichaamsgeur.
mush.jpg M.U.S.H.
M.U.S.H. is an interactive, audio-visual space where two people at different locations are connected via the Internet through image and sound. In a tangle of sounds a navigational wand is used to conduct the system into a highly excited state. While playing, the contours of the other person are revealed in flashes.
M.U.S.H. is een interactieve, audiovisuele ruimte waar twee personen op verschillende locaties via het internet met elkaar verbonden zijn in beeld en geluid. In een wirwar van geluiden dirigeer je het systeem met een navigatiestokje tot een hoge staat van opwinding. Spelenderwijs onthult zich in flarden de omtrek van een ander persoon.
nchant.jpg n-Cha(n)t
n-Cha(n)t consists of a community of seven speaking computers which exchange texts associatively. Each computer listens in on conversations of spectators with microphones and speech recognition software. This input sends it on a new trajectory of associative links. When there is too much outside input, the computers stop listening, focus on each other and fall into an emergent chant.
n-Cha(n)t bestaat uit een gemeenschap van zeven sprekende computers, die associatief teksten met elkaar uitwisselen. Elke computer luistert met microfoons en spraakherkenningssoftware de gesprekken van toeschouwers af. Deze input zet het op een nieuw spoor van associaties. Als ze teveel input krijgen, stoppen de computers met luisteren en focussen ze zich op elkaar, met als resultaat een aanzwellende chant.
* Networking Booths
Networking Boothspresent artistic projects which question common given perceptions of networks we often take for granted. onewordmovie is an online platform which organizes the flood of images on the internet into an animated film. Civilization IV is a game that maps socio-economical processes and flows, simulating activities of some of the world's top IT corporations. WIMP (Windows Interface Manipulation Program) utilizes the graphical user interface of the Windows operation system as a VJ tool, a screensaver, a graphics generator or as a piece of conceptual art. Perpetual Self Dis-Infecting Machine is a transparent computer presenting the endless attacks and counterattacks of the viruses that infect the world of computing.
In de Networking Booths worden artistieke projecten gepresenteerd die vraagtekens stellen bij algemeen heersende en meestal voetstoots geaccepteerde ideeën over netwerken. onewordmovie is een online podium waarop de beeldenstroom op het internet kan worden geordend tot een animatiefilm. Civilization IV - Age of Empire is een game waarin sociaal-economische processen en stromen in kaart worden gebracht in een simulatie van de activiteiten van grote IT-bedrijven. WIMP (Windows Interface Manipulations Program) gebruikt de interface van het besturingssysteem van Windows als VJ-tool, screensaver, tekenmachine en als conceptueel kunstwerk. Self Dis-Infecting Machine is een doorzichtige computer die de voortdurende aanvallen en tegenaanvallen van computervirussen laat zien.
* [Networking Booths] Civilization IV
Networking Booths present artistic projects which question common given perceptions of networks we often take for granted. Civilization IV is a game that maps socio-economical processes and flows, simulating activities of some of the world's top IT corporations.
events:
participants:
* [Networking Booths] onewordmovie
Networking Booths present artistic projects which question common given perceptions of networks we often take for granted. onewordmovie is an online platform which organizes the flood of images on the internet into an animated film.
* [Networking Booths] Perpetual Self Dis-Infecting Machine
Networking Booths present artistic projects which question common given perceptions of networks we often take for granted. Perpetual Self Dis-Infecting Machine is a transparent computer presenting the endless attacks and counterattacks of the viruses that infect the world of computing.
* [Networking Booths] WIMP
Networking Booths present artistic projects which question common given perceptions of networks we often take for granted. WIMP (Windows Interface Manipulation Program) also refers to Windows, Icons, Menus and Pointing device - the prehistorical GUI of the 1970's. WIMP is a program for creating full-screen visual animations synchronized with sound in real time. As the only visual input WIMP utilizes graphical user interface (GUI) of the Windows operation system. Whatever applications, windows, icons, images, texts, etc. you have open on your desktop - they become an inspiration source for WIMP and you. Animations are generated by simple 2- and 3-D effects and filters and their superimpositions. As such WIMP can be used as a VJ tool, a screensaver, a cool grafix generator or as a piece of conceptual art.
ohrwurm2.jpg Ohrwurmbeschleuniger
Ohrwurmbeschleuniger uses a microwave oven as a musical particle accelerator. Instead of food, the microwaves steam tunes that you cannot get out of your head. Select two melodies via the 'Ohrwurm'-pipet and collide them to mix a new one.
Ohrwurmbeschleunigergebruikt een magnetronoven als een muzikale deeltjesversneller. In plaats van voedsel, stomen de microgolven deuntjes klaar, die niet meer uit je hoofd gaan. Selecteer via de 'Ohrwurm'-pipet twee melodietjes en laat ze op elkaar botsen om een nieuwe te krijgen.
events:
participants:
peoplesportrait.jpg The Peoples' Portrait
The Peoples' Portrait uses the Internet to produce a global series of portraits, thus making a connection between people of greatly varying cultural and ethnical backgrounds. In cities such as Rotterdam, New York, Brisbane or Singapore passers-by can enter special photo booths to have their picture taken, which is then instantly and simultaneously displayed on large screens in all of these cities, including the large Reuters screen on New York's Times Square.
The Peoples' Portrait maakt met gebruik van internet een wereldomspannende reeks portretten en verbindt op die manier mensen van verschillende culturele en etnische achtergronden met elkaar. In steden als Rotterdam, New York, Brisbane en Singapore kunnen voorbijgangers in speciale fotohokjes een foto van zichzelf laten maken, die gelijktijdig in de verschillende steden op grote schermen verschijnt, waaronder het grote Reutersscherm op Times Square in New York.
events:
participants:
* Reclaim the Streams
participants:
run_motherfucker_run.jpg Run Motherfucker Run
Running on a conveyor belt with a large projection screen in front of you, you find your way through a city with seemingly empty streets and dark alleys. You yourself determine the development of the movie by unexpectedly dashing into streets. Experience a thriller-like adventure over which you only partly have control.
Rennend op een lopende band met een groot projectiescherm voor je zoek je de weg door een stad met schijnbaar lege straten en donkere steegjes. Je bepaalt zelf het verloop van de film door onverwachte straten in te schieten. Beleef een thrillerachtig avontuur waar je deels controle over hebt, maar deels ook niet.
tide.jpg Tide
Tide makes gravity audible. In spinning glass spheres filled with water, the tiniest change in gravity causes the water to rise or fall. The spheres are made to produce tones like ringing wine glasses: one hears the changing tides and the force field between the earth and the moon.
Tide maakt zwaartekracht hoorbaar. In met water gevulde draaiende glazen bollen veroorzaakt de kleinste verandering in zwaartekracht een daling of stijging van het water. Door wrijving produceren de bollen een klank als zingende wijnglazen; je hoort het wisselende tij en het krachtenveld tussen aarde en maan.
events:
participants:
unmovie.jpg UnMovie
The scenario of UnMovie originates in the interaction between bots (autonomous software personalities) and visitors. The installation consists of an online chat environment and a video database with a large collection of video images found on the Internet. The bots analyse conversations of online visitors, and based on this, create the script of the 'unmovie' in real time.
Het draaiboek van UnMovie ontstaat in de interactie tussen bots (autonome softwarepersoonlijkheden) en bezoekers. De installatie bestaat uit een online chatomgeving en een videodatabase, met een grote collectie van op internet gevonden videobeelden. De bots analyseren gesprekken van online bezoekers, en maken op basis daarvan in realtime het script van de 'onfilm'.
utopiatravel.jpg Utopia Travel
The starting point of Utopia Travel is a mobile archive of videos and interviews, transported and screened by Danesch and Rych during a tour from Egypt to Vienna in an Egyptian taxi. During DEAF04, a special vehicle will be stationed at strategic locations in Rotterdam, such as Witte de Withstraat and Van Nelle Ontwerpfabriek, where visitors can watch video art and documentaries from earlier itineraries of Utopia Travel.
Het vertrekpunt van Utopia Travel is een mobiel archief van video's en interviews die Danesch en Rych verzamelden en toonden op hun rondreis van Egypte naar Wenen in een Egyptische taxi. Tijdens DEAF04 zal op strategische plekken in Rotterdam, waaronder de Witte de Withstraat en de Van Nelle Ontwerpfabriek, een speciaal voertuig geparkeerd staan waarin bezoekers op videomonitors videokunst en beelden van eerdere standplaatsen van Utopia Travel kan bekijken.
vsstv.jpg VSSTV
Normally, bubble wrap is used as packing material, but VSSTV utilizes it to print TV screens. Via shortwave a plotter-like machine receives images and then fills the bubbles with either red, green or blue ink, forming the pixels of the VSSTV screen.
Doorgaans wordt het als verpakkingsmateriaal gebruikt, maar VSSTV print van bubbeltjesplastic TV beeldschermen. Via kortegolf radio ontvangt een plotterachtige machine beelden en vult de bubbeltjes met rode, groene en blauwe inkt. Op deze manier vormen zich de pixels van het VSSTV scherm.